Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
glimepirid

Глимепирид се употребува за третман на Дијабетес мелитус тип 2, во случаи кога шеќерот во...

ГЕНЕРИКА Glimepirid
ПАКУВАЊЕ таблети од 2 mg, 3 mg, 4 mg и од 6 mg
ДЕЈСТВИЕ За шеќер