Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
hidrohlorotiazid

Хидрохлоротиазид е диуретик од групата на тиазидни диуретици.

ГЕНЕРИКА Hydrochlorothiazide
ПАКУВАЊЕ таблети од 25 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце