Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
tramadol

ТРАМАДОЛ е наркотично аналгетско средство кое се употребува за олеснување на болки од различно...

ГЕНЕРИКА Tramadol
ПАКУВАЊЕ капсули од 50 mg
ДЕЈСТВИЕ За болка