Мапа на страната:ЛЕКОВИ СО РЕЦЕПТ

Лекови со рецепт – сите лекови кои се издаваат (пропишани) на лекарски рецепт и опфаќаат цела низа на фармако-терапевтски групи која покрива широк спектар на дијагностички индикации.

  • Филтер по категорија и дејствие:
nifedipin

Нифедипин е селективен антагонист на калциумовите канали кој припаѓа на групата на дихидропиридински...

ГЕНЕРИКА Nifedipine
ПАКУВАЊЕ филм-обложени таблети од 10 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце
nistatin

Нистатинот е антимикотик кој делува фунгицидно и фунгистатски. Тој е активен против голем...

ГЕНЕРИКА Nystatin
ПАКУВАЊЕ прашок за перорална суспензија/капки 100 000 И.Е./ 1 ml, маст 100 000 И.Е./ 1 g
ДЕЈСТВИЕ За габични инфекции
nitroglicerin

Нитроглицерин е лек кој се употребува за третман и спречување на симптомите на ангина пекторис...

ГЕНЕРИКА Glyceryl trinitrate
ПАКУВАЊЕ сублингвални таблети од 0,5 mg
ДЕЈСТВИЕ Лекови за притисок и срце